Objednávkový formulář

Tímto závazně objednávám níže uvedený typ a počet kusů zařízení/software:

* Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Při úhradě předem na účet vyčkejte na potvrzení objednávky a zaslání platebních údajů na Váš email.
O expedici budete informováni emailem a SMS.


Obchodní podmínky

1. Smluvní strany
Prodávající - dodavatel
a
Kupující - zákazník
2. Předmět koupě
Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím tohoto obchodu
3. Cena zboží
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.
4. Platební podmínky
Kupující uhradí objednané zboží buďto předem na účet, nebo uhradí při převzetí zboží (na dobírku). Veškeré zboží je zasíláno Českou poštou.
5. Dodací podmínky, způsob dodání
Dodací lhůta je nejdéle 1 týden od data objednávky. Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce.
6. Poštovné
Dopravné Česká pošta - platba předem na účet - 110,-
Dopravné Česká pošta - platba na dobírku 145,-
Dopravné v rámci Trutnova - 0,-
Osobní odběr - 0,-
Elektronicky - 0,-
7. Záruční lhůta
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.
8. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy nelze v případě zaslání digitální licence elektronicky 
9. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU platného od 1.1.2014


Všeobecné servisní podmínky

1. Těmito Všeobecnými servisními podmínkami (dále jen "VSP") se řídí provádění mimozáručního a pozáručního servisu v provozovně Jan Dressler Náchodská 353, Trutnov IČ 14563029.
2. Při převzetí přístroje k servisnímu zásahu servis s objednatelem sepíše servisní smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VSP. Objednatel svým podpisem vyjadřuje souhlas jak s  předloženým návrhem servisní smlouvy, tak s VSP.
3. Uvede-li objednatel při převzetí přístroje k servisnímu zásahu svoji emailovou adresu, souhlasí s doručováním prostředky elektronické komunikace a bere na vědomí, že nebude servisem obesílán písemnou formou.
4. Objednatel je seznámen a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému servisu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU (GDPR). Objednatel je oprávněn svůj souhlas kdykoli po převzetí přístroje ze servisu odvolat.
5. Servis neručí za jakákoliv data a verze programů v opravovaném zařízení.
6. Záruční oprava trvá do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
7. Poskytnutí náhradního přístroje je zpoplatněno.
8. Diagnostika závady ve výši 200,- Kč s DPH bude objednateli účtována pouze v případě, pokud objednatel žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu nebo jde-li o neopravitelnou závadu.
9. Objednatel výslovně bere na vědomí, že po servisním zásahu může být na přístroji nainstalována nejnovější kompatibilní verze softwaru, přičemž servis nenese jakoukoliv odpovědnost za nekompatibilitu uložených dat. Vlastnosti softwaru se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi softwaru předchozího (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu, apod.).
10. V případě mimozáruční a pozáruční opravy se objednatel podpisem servisní smlouvy zavazuje uhradit dohodnutou cenu ve lhůtě stanovené servisem. Servis není povinen zásah uskutečnit, není-li řádně a včas uhrazena případně sjednaná záloha.
11. Případné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zákonného nároku je možné uplatnit pouze u prodejce.
12. Objednatel je povinen převzetí opravené věci písemně potvrdit a je povinen si při převzetí přístroje z opravy zkontrolovat vnější stav přístroje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
13. Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly objednatelem udány do popisu závady v souladu s technologickým postupem výrobce, za použití náhradních dílů dodaných výrobcem k tomu účelu. Vícepráce a dodatečně zjištěné závady je třeba s objednatelem sjednat písemně.
14. Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíce (není-li uvedeno jinak) od okamžiku převzetí opraveného přístroje objednatelem ve smyslu § 2114 a následujících Nového občanského zákoníku.
15. Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění
30,- Kč s DPH za každý započatý den.
16. Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ji vyzvednout, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody.
Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci (1 měsíc).
17. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele. V případě nesnadno dosažitelného objednatele může servis předmět zakázky prodat po šesti měsících i bez vyrozumění. Z utržené ceny budou odečteny náklady související s prodejem a skladováním předmětu zakázky, výsledná částka bude zaslána objednateli.
18. Po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci. 
19. Pokud si objednatel přeje zaslat opravený přístroj na svou adresu, budou mu účtovány náklady na dopravu.
20. Při platbě na fakturu je servis oprávněn účtovat objednateli za pozdní úhradu úrok z prodlení v zákonné výši.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (článek 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

* Elektronický formulář pro odstoupení od kupní smlouvy se nachází níže pod těmito instrukcemi.
Jak postupovat pokud chcete zboží vrátit v zákonné 14-ti denní lhůtě?
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na kamenné provozovně.
Kde zboží vrátit?
Zboží můžete vrátit na kamenné provozovně.
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu kamenné provozovny: Servis PC Trutnov
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14-ti dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
Jaké dokumenty přiložit?
Ve všech případech přiložte formulář od odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.
Pokud jste použili elektronický formulář, tak přiložte vytištěnou kopii potvrzení o odstoupení, které jste obdrželi na vaši e-mailovou adresu.
Pokud jste použili stažený formulář, tak přiložte vytištěnou kopii.
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
Je nutné zboží vracet v původním obalu?
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci.
I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Je možné odstoupit od smlouvy pokud jste zboží již použili?
Ano. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.)
S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Co je nutné pro dodržení 14-ti denní lhůty?
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.
Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, dle § 1831, odst. 1, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel.
V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • zavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.
A co závěrem? Malé shrnutí:

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14-ti kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy: